Bi cầu lăn tay đen 0.072kg thủy

Bi cầu lăn tay đen 0.072kg thủy