Thiềm thừ ngọc hoàng long 8cm

Thiềm thừ ngọc hoàng long 8cm