Nam Quý Dâu 1993 - “Có công mài sắt có ngày nên kim”

Nam Quý Dâu 1993 - “Có công mài sắt có ngày nên kim”