Tỷ lệ ngũ hành hiện tại là gì ?

Tỷ lệ ngũ hành hiện tại là gì ?